سیستم امتیازدهی

 • 20امتیاز

  For referring a new user for paid membership.

 • 20امتیاز

  ثبت نام در سایت

 • 10امتیاز

  معرفی کاربر جدید

 • 5امتیاز

  بهترین پاسخ

 • 2امتیاز

  پاسخ جدید

 • 1امتیاز

  Your question gets a vote.

 • 1امتیاز

  For choosing a poll on the question.

 • 1امتیاز

  Your answer gets a vote.

 • 1امتیاز

  Each time when a user follows you.

 • 1امتیاز

  For adding your social media links to your profile.